กรุณารอสักครู่...

บทความวิชาการ

ข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ

แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี

Read to Live: โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง

ไอโอดีน ของกรมอนามัย

ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ E-Library :: สถาบันราชานุกลู Rajanukul Institute

โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต

พ.ทวีศักดิ์ (เอกชน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บ้านพัฒนาการครูอ้อ (เอกชน)

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนตรินทร์ จ.เชียงใหม่

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

อนุบาลชวนชื่นโครงการเพื่อเด็กพิเศษ จ.นนทบุรี (เอกชน)

แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก ภาวะซึมเศร้าในเด็ก กรมสุขภาพจิต

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต

แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติ

Developmental Behavioral Pediatrics Online

Caring for Children With Autism Spectrum Disorders: A Resource Toolkit for Clinicians

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แนะนำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยราชสุดา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 258 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพฯ (โลตัส แอนด์ ไทเกอร์) ศูนย์ฝึกทักษะและสอนให้แก่เด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีอาการออทิสซึ่ม ดาวน์ซินโดรม อายุ 3-18 ปี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ให้บริการแก่ผู้พิการในจังหวัดตราด

ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องผู้พิการ ให้ทราบ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก

สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็ก ออทิสติก REED Instituteสถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ออทิสติก ด้านพัฒนาการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 - 545662

การศึกษาพิเศษให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยสำหรับเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเป็นศูนย์ที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทุกประเภท

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงเรียนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทุกประเภท ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 41 ถนนอารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-8009

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีลขที่ 224 ถนนชนเกษม (สุราษฎร์-นาสาร) หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ที่ ถ.มหาสารคาม - วาปีปทุม ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลแนะนำหน่วยงาน การให้บริการ เว็บบอร์ด ตั้งอยู่ ภายในโรงเรียนสตูลวิทยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ และการให้บริการแก่ผู้พิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภท

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ บุคลากร ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นเลขที่149 หมู่ 6 .ซอยวัชรปาน ตำบาลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ศูนย์ฝึกทักษะและสอนให้แก่เด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีอาการออทิสซึ่ม ดาวน์ซินโดรม อายุ 3-18 ปี

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่


โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : (042)612237

โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขที่ 69 หมู่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034)277669

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษสอนเด็กที่มีความบก พร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12ให้บริการเตรียมความพร้อม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอก

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ตั้งอย ู่อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทร 037-241394-5 โทรสาร 037-241-539

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางการได้ยิน

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยาเลขที่ 384 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยาโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ จัดการเรียนการสอน และพัฒนาด้านการศึกษา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีหลากหลายโปรแกรมสำหรับส่งเสริมพัฒนาการทั้งในเด็กปกติและเด็กพิเศษ ดำเนินงานโดย กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม นักอรรถบำบัด(ฝึกพูด) นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด(เด็ก) นักจิตวิทยาพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาคลินิก สนใจรายละเอียดสามารถเข้าชมได้ที่ www.bcaremedicalcenter.com

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) vWheelchairs And Friendship Center of Asia (Thailand)C/O DENSO Co.,Ltd. Building 369 Moo 3 Theparak Rd., T. Theparak. A. Muang Samutprakarn 10270 งานส่วนอาสาสมัคร สนับสนุนเครื่องช่วยเหลือและการศึกษาแก่เด็กพิการ เด็กพิเศษ

การป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น