กรุณารอสักครู่...

บทความวิชาการ

ข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ

7 สัญญาณเตือน ลูกน้อยมีความบกพร่องด้านการเขียน

7 สัญญาณเตือน ลูกน้อยมีความบกพร่องด้านการเขียน

การเรียนรู้บกพร่องด้านการเขียนพบได้บ่อยเช่นเดียวกับการเรียนรู้บกพร้องด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ แต่ได้รับความสนใจน้อยกว่ามาก เนื่องจากมีความซับซ้อนทั้งในด้านสาเหตุ การวินิจฉัย และการรักษา

โดยอาการของเด็กที่มีการเรียนรู้บกพร่องด้านการเขียนแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. สะกดคำบกพร่อง (dyslexic dysgraphia)
เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาเขียนผิดหรือเขียนช้าเนื่องจากสะกดคำไม่คล่อง มักพบร่วมกับการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่าน (dyslexia)

2. มิติสัมพันธ์บกพร่อง (visuospatial dysgraphia)
เด็กกลุ่มนี้พบมีการเขียนตัวหนังสือขนาดไม่เหมาะสม การเว้นช่องไฟมากหรือน้อยเกินไป เขียนเกินบรรทัดเนื่องจากมีปัญหาด้านการประมาณขนาด ตำแหน่ง และระยะห่างของตัวอักษร

3. การเคลื่อนไหวมือบกพร่อง (motor dysgraphia)
มีปัญหาด้านการใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวมือเพื่อเขียนทำให้เขียนยากลำบาก เขียนช้า

การเรียนรู้บกพร่องด้านการเขียนทั้ง 3 ประเภทแม้มีอาการแตกต่างกันแต่ล้วนส่งผลต่อชีวิตของเด็กในอนาคตได้ เราจึงควรให้ความสนใจเพื่อวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรก เพื่อให้การฝึกกระตุ้นและการสอนเหมาะสมทำให้ผลการเรียนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้Infographic.นี้แสดง ข้อสังเกตว่าเด็กคนไหนอาจมีความบกพร่องด้านการเขียนรวมทั้งวิธีการฝึกเด็กเหล่านี้ให้เขียนคล่องขึ้นด้วย

Download PDF File คลิกที่นี่