กรุณารอสักครู่...

ข่าวสารชมรมฯ

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 9
Enhancing learning abilities for children in the challenging world
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน
  • ได้รับกระเป๋าเอกสาร เอกสารประกอบการบรรยาย
  • อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 3 มื้อ
  • ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชา
  • เข้าร่วมงาน Gala Dinner 2 คืน ซึ่งจัดโดยชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม

Home-based Intervention Program for Kids
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม

Home-based Intervention Program for Kids
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล