กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
ปี 2563-2565

  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
  1. รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ที่ปรึกษา
  2. แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ ที่ปรึกษา
  3. รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ ที่ปรึกษา
  4. รศ.พ.ญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ ที่ปรึกษา
  5. แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ประธาน
  6. ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู รองประธาน/คณะกรรมการ ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร
  7. แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม เหรัญญิก
  8. รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  9. ผศ.พญ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  10. รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  11. รศ.พญ.จริยา จุฑาพิสิทธิ์ คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  12. พ.อ.หญิง พญ.วิรงรอง อรัญนารถ คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  13. ผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  14. นายแพทย์กิตติพงศ์ มาศเกษม คณะกรรมการ ทีมวิชาการ
  15. นายแพทย์คเณศ คณินวรพันธุ์ คณะกรรมการ ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร
  16. รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย คณะกรรมการ ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร
  17. ผศ.(พิเศษ) พญ.นัยนา ณีศะนันท์ คณะกรรมการ ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร
  18. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ คณะกรรมการ ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร
  19. แพทย์หญิงกอบรัตน์ จิรพัฒนกุล คณะกรรมการ ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร
  20. นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล
  21. แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล
  22. แพทย์หญิงเสาวภา พรจินดารักษ์ คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล
  23. แพทย์หญิงสิจา ลีลาทนาพร คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล/เลขานุการ
  24. แพทย์หญิงเกศินี โอวาสิทธิ์ คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล/ผู้ช่วยเลขานุการ
  25. แพทย์หญิงนันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล/ผู้ช่วยเลขานุการ
  26. แพทย์หญิงปานฤดี วัฒนะประกรณ์กุล คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล/ผู้ช่วยเลขานุการ