กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘

  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
  ๑. แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ ที่ปรึกษา
  ๒. ศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ ที่ปรึกษา
  ๓. รศ.พ.ญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ ที่ปรึกษา
  ๔. แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ที่ปรึกษา
  ๑. รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ประธาน
  ๒. รศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู รองประธานด้านบริหาร บัญชี และการเงิน
  ๓. รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ รองประธานด้านวิชาการ
  ๔. ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ กรรมการโดยตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและ สอบเพื่อวุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์อนุสาขาพัฒนาการและ พฤติกรรม
  ๕. ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม กรรมการ ประธานอนุกรรมการด้านบัญชีและการเงิน
  ๖. รศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ กรรมการ ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
  ๗. รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย กรรมการ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารและ ภาพลักษณ์องค์กร
  ๘. นพ.คเณศ คณินวรพันธุ์ กรรมการ ประธานอนุกรรมการด้านจัดหารายได้และกิจกรรม เพื่อสังคม
  ๙. ผศ.พญ.ดุษฎี เงินหลั่งทวี กรรมการและเลขานุการ
  ๑๐. แพทย์หญิง รวยวรรณ สันติเวส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ