กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

หมอพัฒนาการเด็กคือใคร?

หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยว่าหมอพัฒนาการเด็กคือหมอประเภทไหนมีความเชี่ยวชาญอะไรบ้าง ชื่ออย่างเป็นทางการของ หมอกลุ่มนี้คือ กุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม พื้นฐานของหมอพัฒนาการเด็ก เริ่มจากการเรียบจบเป็นหมอเด็กทั่วไป แล้วศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อความชำนาญด้านพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็กทุกช่วงวัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งเด็กปกติและเด็กที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ตลอดจนถึงกลุ่มที่เป็นโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความชำนาญด้านการเจริญเติบโต ซึ่งเน้นเฉพาะขบวนการการเจริญเติบโตปกติและเบี่ยงเบนไม่มากนัก กลุ่มที่มี ความผิดปกติด้านการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน มักต้องร่วมในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาร่วมกับกุมารแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญสาขาอื่น

ดังนั้นหมอพัฒนาการเด็กจึงดูแลรักษาเด็กทั้งในกลุ่มที่มีสุขภาพดีเพื่อการส่งเสริมป้องกัน และกลุ่มที่มีความผิดปกติ กลุ่มที่เป็นปัญหาพบได้บ่อยในทางคลินิกได้แก่

  • ปัญหาการเจริญเติบโต เช่น เด็กตัวเตี้ย (Short stature) จากสาเหตุต่าง ๆ ภาวะ น้ำหนักน้อย หรือโรคอ้วน เป็นต้น
  • ปัญหาพัฒนาการ เช่น พูดช้า (Delayed speech) ปัญหาพัฒนาการทางภาษา (Developmental language disorder ) กลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder) ภาวะสมองพิการหรือความผิดปกติของการทำงานประสานกันของกล้าม เนื้อ (Cerebral palsy and motor coordination) พิการทางกาย เช่น การได้ยินผิดปกติ ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น Down syndrome, Fragile X syndrome, Williams syndrome, Prader Willi syndrome พัฒนาการในเด็กคลอดก่อนกำหนด ภาวะซน สมาธิสั้น ปัญหาการเรียน เด็กที่มีความเป็นเลิศทางปัญญา ภาวะปัสสาวะรดที่นอน ภาวะอุจจาระเล็ด เป็นต้น
  • ปัญหาพฤติกรรมและการเลี้ยงดู เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย การร้อง อาละวาด การร้องโคลิค ปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากการขาดการฝึกวินัยในเด็ก เป็นต้น

เนื่องจากศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กเพิ่งเกิดขึ้นในระยะหลังความครอบคลุมในการดูแลรักษาปัญหาต่างๆของเด็กจึงอาจ ยังมีบางเรื่องคาบเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญสาขาอื่นแต่โดยรายละเอียดแล้วจะมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งเมื่อมีการพัฒนาวิชาชีพ หรือมีความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไปในอนาคตความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กน่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น