กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

  ที่ปรึกษา
  1. รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
  2. พญ. รัตโนทัย พลับรู้การ


  ตำแหน่ง ชื่อนามสกุล
  ประธาน รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์
  รองประธานและ ทีม websiteพญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
  ทีมงาน พญ.สิจา ลีลาทนาพร
พญ.วรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์
พญ.ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล
พญ.วชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์
พญ.เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์
พญ.ปราณี อมรชัยชาญ
พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์
  วิชาการพญ.อินท์สุดา แก้วกาญจน์
พญ.อินท์สุดา แก้วกาญจน์
พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
พญ.นัยนา ณีศะนันท์
นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ
พญ.เบญญาชลี เตชะแสนสิริ
พญ.คคณางค์ จันทรภักดี
  การจัดประชุม นพ.คเณศ ชาญชัยชูจิต
  ปฏิคมและการสื่อสารองค์กรนพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
พญ.สินดี จำเริญนุสิต
  เหรัญญิกพญ.ภาสินี เตชาภิประณัย
  ตรวจสอบบัญชี พญ.รมร แย้มประทุม