กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
แพทย์พัฒนาการแบ่งเขต (ล่าสุด)

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30 น.

ภาคเหนือ เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่
2 แพทย์หญิง กรองพร องค์ประเสริฐ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
3 แพทย์หญิง จิระพร วงษ์สมบูรณ์ รพ.แพร่ แพร่
4 แพทย์หญิง นงลักษณ์ บุญชูดวง คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 แพทย์หญิง นฤภร ลิขิตวีระวงศ์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
6 แพทย์หญิง ภควดี วุฒิพิทยามงคล โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
7 แพทย์หญิง ภัทรียา เลิศชีวกานต์ รพ.กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ เชียงใหม่
8 นายแพทย์ ยงยุทธ        ชุ่มคำลือ รพ.พะเยา พะเยา
9 แพทย์หญิง วราลี เดชพุทธวัจน์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
10 แพทย์หญิง อรวรรณ เลาห์เรณู คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
11 แพทย์หญิง อรสุดา สมประสิทธิ์ เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย


ภาคเหนือ เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 นายแพทย์ ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก
2 แพทย์หญิง นุสรา พงษ์สุทธิรักษ์ ร.พ.พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก


ภาคเหนือ เขต 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง ศรินนา แสงอรุณ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์


ภาคกลาง เขต 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง ฐิติมาพร ตั้งทรงศักดิ์กุล รพ. กรุงไทย ปากเกร็ด นนทบุรี
2 แพทย์หญิง ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์ มศว. นครนายก
3 แพทย์หญิง ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
4 นายแพทย์ ธีรชัย บุญยะลีพรรณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
5 แพทย์หญิง บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ คณะแพทยศาสตร์ มศว. นครนายก
6 แพทย์หญิง เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์ โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน) มศว. นนทบุรี
7 แพทย์หญิง ปราณี อมรชัยชาญ รพ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
8 แพทย์หญิง พิชานัน สุดใจ รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี
9 แพทย์หญิง ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สระบุรี
10 แพทย์หญิง อิสราภา ชื่นสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี


ภาคกลาง เขต 5

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง ชุลีพร ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ รพ.บ้านแพ้ว องค์กรมหาชน สมุทรสาคร
2 แพทย์หญิง ทัตติยา รัตนกังวานวงศ์ รพ.ราชบุรี ราชบุรี
3 แพทย์หญิง พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์ รพ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
4 แพทย์หญิง ภัทราวดี ปิ่นสุข รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
5 แพทย์หญิง วชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน สมุทรสาคร
6 แพทย์หญิง วรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี
7 แพทย์หญิง สุดารัตน์ ศุภนิตยานนท์ คลินิคหมอเด็กปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
8 แพทย์หญิง อินท์สุดา แก้วกาญจน์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม


ภาคตะวันออก เขต 6

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 นายแพทย์ ธวัชชัย ดำริห์ รพ.สมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี
2 แพทย์หญิง นพวรรณ ศรีวงค์พานิช โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ
3 แพทย์หญิง ปิยนุช ธนชยานนท์ รพ.จุฬารัตน์ 3 สมุทรปราการ
4 นายแพทย์ พนิต โล่เสถียรกิจ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย ที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี
5 แพทย์หญิง ภาวิณี ธีรการุณวงศ์ โรงพยาบาลเปาโล เมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ
6 แพทย์หญิง รมร แย้มประทุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ชลบุรี ชลบุรี
7 แพทย์หญิง สุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย รพ. พญาไทศรีราชา ชลบุรี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 นายแพทย์ ชาญยุทธ ศุภคุณภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น
2 แพทย์หญิง ฐะณียา สุแสงรัตน์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
3 แพทย์หญิง พนอจิต ถาวรวัฒนยงค์ อิสระ ขอนแก่น
4 แพทย์หญิง ภัทรา ฤชุวรารักษ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
5 แพทย์หญิง อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 8

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง ธิดานวล กองหล้า ชื่นศรี ร.พ.หนองคาย หนองคาย
2 นายแพทย์ สุกิจ กิตติศิริวัฒนกุล โรงพยาบาลเครือวัฒนา อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์ อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 9

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง กาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 แพทย์หญิง ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
3 แพทย์หญิง อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
4 แพทย์หญิง สิริกุล ทุนแพทย์ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 10

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง นวรัตน์ อรุณยะเดช รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี


ภาคใต้ เขต 11 (ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง ขนิษฐา เดชนครินทร์ โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2 นายแพทย์ คเณศ คณินวรพันธุ์ คลินิกเด็กหมอคเณศ สุราษฎร์ธานี
3 นายแพทย์ เฉลิมชาติ ศรีวัชรกาญจน์ รพ.กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
4 แพทย์หญิง ภูษณิศา ลดาวรรษ์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ภาคใต้ เขต 12 (ภาคใต้ชายแดน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง จิรา รงค์รัตน์ รพ.กรุงเทพมหานครหาดใหญ่ สงขลา
2 แพทย์หญิง จุฑามาส (วิโรจน์อนันต์) วรโชติกำจร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
3 แพทย์หญิง ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
4 นายแพทย์ เทอดพงศ์ ทองศรีราช     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา


เขต 13

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง กนกอร จ่างจรูญโรจน์ รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร
2 แพทย์หญิง กรพินธุ์ สลักเพชร (สุดโต) รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
3 แพทย์หญิง กรมิกา วินิจกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร
4 แพทย์หญิง กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
5 นายแพทย์ กิตติพงศ์ มาศเกษม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
6 แพทย์หญิง เกศินี โอวาสิทธิ์ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
7 แพทย์หญิง แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร
8 แพทย์หญิง เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
9 แพทย์หญิง คคนางณ์ จันทรภักดี รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
10 แพทย์หญิง จริยา จุฑาภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
11 แพทย์หญิง จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
12 แพทย์หญิง จารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
13 แพทย์หญิง จิตตินันท์ ชิ้นปิ่นเกลียว รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร
14 แพทย์หญิง จิตราพรรณ เวชพร ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครมหานคร กรุงเทพมหานคร
15 นายแพทย์ เฉลิมพล สิรชัยรัตน์ รพ.ธนบุรี1 กรุงเทพมหานคร
16 แพทย์หญิง ชมพูนุท อนันบุญทริก รพ.สวนเบญจกิติฯ กรุงเทพมหานคร
17 แพทย์หญิง ชาคริยา ธีรเนตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
18 แพทย์หญิง ณกุล          วิจักขณา       รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   กรุงเทพมหานคร
19 แพทย์หญิง ณัฐวรรณ จารุวรพลกุล ยันฮี , พญาไท2,3 เซ็นทรัลเยนเนอรอล กรุงเทพมหานคร
20 แพทย์หญิง ณิชา ทัศน์ชาญชัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
21 แพทย์หญิง ณิชา ลิ้มตระกูล รพ. พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
22 แพทย์หญิง ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครมหานคร กรุงเทพมหานคร
23 แพทย์หญิง ดวงเดือน ชินรุ่งเรือง รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
24 แพทย์หญิง ดุษฎี เงินหลั่งทวี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ม. นวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
25 นายแพทย์ ทัศนวัต สมบุญธรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
26 แพทย์หญิง ธนิกา สุจริตวงศานนท์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร
27 แพทย์หญิง ธันยพร เมฆรุ่งจรัส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรุงเทพมหานคร
28 นายแพทย์ ธีรชัย บุญยะลีพรรณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
29 แพทย์หญิง นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
30 แพทย์หญิง นัยนา ณีศะนันท์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ กรุงเทพมหานคร
31 แพทย์หญิง นิชรา เรืองดารกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
32 แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
33 แพทย์หญิง เบญญาชลี เตชะแสนสิริ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
34 แพทย์หญิง ปานฤดี วัฒนะประกรณ์กุล โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
35 แพทย์หญิง ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ รพ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
36 แพทย์หญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
37 นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครมหานคร และวชิร พยาบาล กรุงเทพมหานคร
38 แพทย์หญิง พนิดา รณไพรี สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี     กรุงเทพมหานคร
39 แพทย์หญิง พนิตษา ยุกตะนันทน์ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
40 แพทย์หญิง พร ไตรรัตน์วรกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
41 แพทย์หญิง พรชฎา ศรีสิงหสงคราม รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
42 แพทย์หญิง พรชนก วันทนากร                สถาบันจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี    กรุงเทพมหานคร
43 แพทย์หญิง พริม สุธรรมรติ นนทเวช กรุงเทพมหานคร
44 แพทย์หญิง พัชรีวรรณ แสงเรือง รพ.ทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร
45 แพทย์หญิง พัฏ โรจน์มหามงคล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร
46 แพทย์หญิง พัณณะวไล พินทุนันท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานครมหานคร กรุงเทพมหานคร
47 แพทย์หญิง พิกุล อาศิรเวช คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
48 แพทย์หญิง ภาสินี เตชาภิประณัย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
49 แพทย์หญิง มัณฑนา ชลานันต์ รพ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
50 แพทย์หญิง มุทิตา ช่างภิญโญ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และ รพ.กรุงเทพมหานครคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
51 แพทย์หญิง รชฎา กสิภาร์ รพ.สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร
52 แพทย์หญิง รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
53 แพทย์หญิง รัตโนทัย พลับรู้การ ที่ปรึกษาศูนย์เชี่ยวชาญ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
54 แพทย์หญิง วิรงรอง อรัญนารถ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
55 แพทย์หญิง วิลาวัณย์ เชิดเกียรติกำจาย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
56 แพทย์หญิง วีนัส ตันอารีย์ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
57 นายแพทย์ วีร์นะ ตระกูลฮุน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
58 นายแพทย์ วีระศักดิ์ ชลไชยะ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
59 แพทย์หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
60 แพทย์หญิง สรรธีรา จันทรเสโน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
61 แพทย์หญิง สรินนา อรุณจริญ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
62 แพทย์หญิง สิจา ลีลาทนาพร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
63 แพทย์หญิง สินดี จำเริญนุสิต โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร
64 แพทย์หญิง สุธาทิพย์ ศิริจันทร์เพ็ญ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
65 แพทย์หญิง สุธีรา คุปวานิชพงษ์ รพ.เสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร
66 แพทย์หญิง สุภาพร ธนกรสิริเลิศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 กรุงเทพมหานคร
67 แพทย์หญิง สุภาพรรณวดี ฟู่เจริญ รพ.บำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
68 แพทย์หญิง สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร
69 แพทย์หญิง เสาวนีย์ พิชัยรักษ์พร รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
70 แพทย์หญิง เสาวภา พรจินดารักษ์ สมิติเวชศรีนครินทร์ และ BNH กรุงเทพมหานคร
71 แพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กฯ กรุงเทพมหานคร
72 แพทย์หญิง อมรรัตน์ ภูอร่ามวัฒนา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
73 แพทย์หญิง อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
74 แพทย์หญิง อัมพร สันติงามกุล รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
75 แพทย์หญิง ลีลารพิน จงวัฒนสวัสดิ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 แพทย์หญิง นลินี เชื้อวณิชชากร อิสระ หลายจังหวัด