กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น.

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 เกศินี โอวาสิทธิ์ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ กทม.
2 แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กทม.
3 กนกอร จ่างจรูญโรจน์ รพ. กลาง กทม.
4 กรพินธุ์ สลักเพชร (สุดโต) รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กทม.
5 กรมิกา วินิจกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กทม.
6 กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.
7 กิตติพงศ์ มาศเกษม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
8 เขมิกา สุดนาวา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม.
9 คคนางณ์ จันทรภักดี รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กทม.
10 จริยา จุฑาภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
11 จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.
12 จิตราพรรณ เวชพร ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา สำนักอนามัย กทม.
13 ชาคริยา ธีรเนตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม.
14 ณกุล วิจักขณา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กทม.
15 ณัฐวรรณ จารุวรพลกุล รพ.พญาไท3, พญาไท 2, ยันฮี และเซ็ลทรัลเจนเนอรอล กทม.
16 ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กทม.
17 ดวงเดือน ชินรุ่งเรือง รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กทม.
18 ดุษฎี เงินหลั่งทวี ม.นวมินทราธิราช กทม.
19 ทัศนวัต สมบุญธรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
20 ธนิกา บุญมา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กทม.
21 ธันยพร เมฆรุ่งจรัส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม.
22 ธีรชัย บุญยะลีพรรณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กทม.
23 นพวรรณ ศรีวงค์พานิช สถาบันราชานุกูล กทม.
24 นลินี เชื้อวณิชชากร อิสระ กทม.
25 นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท กทม.
26 นัยนา ณีศะนันท์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ กทม.
27 นิชรา เรืองดารกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
28 นิตยา คชภักดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
29 เบญญาชลี เตชะแสนสิริ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี กทม.
30 เปรมวดี เด่นศิริอักษร สถาบันราชานุกูล กทม.
31 ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ รพ.รามคำแหง กทม.
32 พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิร พยาบาล กทม.
33 พนิตษา ยุกตะนันทน์ รพ.วิภาวดี, สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กทม.
34 พร ไตรรัตน์วรกุล คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.
35 พรชนก วันทนากร สถาบันจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี กทม.
36 พริม สุธรรมรติ รพ.นนทเวช, Nichada family clinic by Bumrungrad กทม.
37 พัชรีวรรณ แสงเรือง รพ.ทหารผ่านศึก กทม.
38 พัฏ โรจน์มหามงคล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กทม.
39 พัณณะวไล พินทุนันท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร กทม.
40 พิกุล อาศิรเวช คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.
41 ภาสินี เตชาภิประณัย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กทม.
42 มัณฑนา ชลานันต์ รพ.กรุงเทพ กทม.
43 มุทิตา ช่างภิญโญ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และ รพ.กรุงเทพคริสเตียน กทม.
44 รชฎา กสิภาร์ รพ.สินแพทย์ กทม.
45 รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
46 รัตโนทัย พลับรู้การ สถาบันสุขภาพเด็กฯ กทม.
47 วิรงรอง อรัญนารถ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม.
48 วิลาวัณย์ เชิดเกียรติกำจาย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
49 วีร์นะ ตระกูลฮุน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กทม.
50 วีระศักดิ์ ชลไชยะ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กทม.
51 ศิรินทร์ญา เทพรักษ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กทม.
52 เสาวนีย์ พิชัยรักษ์พร รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ กทม.
53 เสาวภา พรจินดารักษ์ รพ.BNH และ สมิติเวชศรีนครินทร์ กทม.
54 สรรธีรา จันทรเสโน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
55 สรินนา อรุณเจริญ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กทม.
56 สินดี จำเริญนุสิต รพ.เวชธานี กทม.
57 สุธาทิพย์ ศิริจันทร์เพ็ญ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม.
58 สุภาพรรณวดี ฟู่เจริญ รพ.บำรุงราษฎร์ กทม.
59 สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กทม.
60 อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กฯ กทม.
61 อมรรัตน์ ภูอร่ามวัฒนา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท กทม.
62 อัมพร สันติงามกุล รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กทม.


ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 ทวิมา ศิริรัศมี คณะแพทยศาสตร์ มศว. นครนายก
2 บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ คณะแพทยศาสตร์ มศว. นครนายก
3 อินท์สุดา แก้วกาญจน์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
4 ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
5 ศรินนา เเสงอรุณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
6 เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์ โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน) มศว. นนทบุรี
7 ฐิติมาพร ตั้งทรงศักดิ์กุล รพ. กรุงไทย ปากเกร็ด นนทบุรี
8 ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
9 อิสราภา ชื่นสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
10 ชุลีพร ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ รพ.บ้านแพ้ว องค์กรมหาชน สมุทรสาคร
11 วชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน สมุทรสาคร
12 ภาวิณี ธีรการุณวงศ์ รพ.เปาโล สมุทรปราการ สมุทรปราการ
13 ปิยนุช ธนชยานนท์ รพ.จุฬารัตน์ 3 สมุทรปราการ
14 ปราณี อมรชัยชาญ รพ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
15 สิจา ลีลาทนาพร รพ. วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 กนกวรรณ เรือนอนุกูล รพ.เชียงใหม่ราม เชียงใหม่
2 กรองพร องค์ประเสริฐ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
3 นงลักษณ์ บุญชูดวง คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
4 ภัทรียา เลิศชีวกานต์ รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 อรวรรณ เลาห์เรณู คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
6 ยงยุทธ ชุ่มคำลือ รพ.พะเยา พะเยา
7 จิระพร วงษ์สมบูรณ์ รพ.แพร่ แพร่
8 นุสรา พงษ์สุทธิรักษ์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก


ภาคตะวันตก

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 วรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี
2 ทัตติยา รัตนกังวานวงศ์ รพ. ราชบุรี ราชบุรี


ภาคตะวันออก

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 ธวัชชัย ดำริห์ รพ. สมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี
2 พนิต โล่เสถียรกิจ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย ที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี
3 รมร แย้มประทุม คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ชลบุรี
4 สุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย รพ. พญาไทศรีราชา ชลบุรี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 ชาญยุทธ ศุภคุณภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น
2 ฐะณียา สุแสงรัตน์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
3 พนอจิต ถาวรวัฒนยงค์ อิสระ ขอนแก่น
4 ภัทรา ฤชุวรารักษ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
5 สุกิจ กิตติศิริวัฒนกุล Wattana hospital group อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์
6 อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น
7 ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
8 กาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
9 สิริกุล ทุนแพทย์ รพ.สุรินทร์ สุรินทร์
10 ธิดานวล กองหล้า รพ.หนองคาย หนองคาย
11 นวรัตน์ อรุณยะเดช รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี


ภาคใต้

ลำดับ ชื่อ สถานที่ทำงาน จังหวัด
1 ภูษณิศา ลดาวรรษ์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2 เฉลิมชาติ ศรีวัชรกาญจน์ รพ. กรุงเทพ-ภูเก็ต ภูเก็ต
3 คเณศ คณินวรพันธุ์ คลินิกเด็กหมอคเณศ สุราษฎร์ธานี
4 เทอดพงศ์ ทองศรีราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
5 จิรา รงค์รัตน์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
6 จุฑามาส (วิโรจน์อนันต์) วรโชติกำจร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
7 ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา