กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
คลินิกเด็กและวัยรุ่น (กระตุ้นและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก, กิจกรรมบำบัดและจัด
การศึกษาพิเศษในเด็กและวัยรุ่นที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้และ ออทิสติก)
169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0-4322-7422 โทรสาร 0-4322-4722

http://www.jvkk.go.th
2. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (ฝึกทักษะผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น, ฝึกกิจกรรมบำบัด, คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ, ฝึกทักษะโปรแกรมอ่าน เขียน เรียนดี, คลินิกฝึกพูดและกลุ่มทักษะเด็กสมาธิสั้น)
86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0-4434-2666 โทรสาร 0-4434-2677

http://www.jvkorat.go.th
3. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
กลุ่มงานจิตวิทยา (พฤติกรรมบำบัด, การแนะนำพัฒนาการ, วัดระดับเชาว์ปัญญา และประเมินพัฒนาการ)
312 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0-4531-2550 โทรสาร 0-4521-2547

http://www.prasri.go.th
4. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
- กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
(คลินิกกระตุ้นพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก)
- กลุ่มงานจิตเวช
(ให้การบำบัดรักษา ช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กออทิสซึม, พัฒนาการบกพร่อง ตรวจระดับเชาว์ปัญญา)
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (กิจกรรมบำบัด)
1 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 0-4461-2081
http://hospital.moph.go.th/bureerum
/newmain.html
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
คลินิกพัฒนาการ
283 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
โทร. 0-3724-3018-20

www.skh.moph.go.th
6. โรงพยาบาลหนองคาย
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
1158 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทร. 0-4241-3456-65 โทรสาร 0-4242-1465

http://hospital.moph.go.th/nongkhai
/main.htm
7. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
คลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
โทร. 043-811520

8. โรงพยาบาลยโสธร
กลุ่มงานจิตเวช
28 หมู่ 6 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร

www.yasohospital.org