กรุณารอสักครู่...

กิจกรรมชมรมฯ

ภาพการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
โดย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

เรื่อง “ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ให้เติบโตสมวัยทั้ง 3 ดี”

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะเซนต์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา
Home / Events

ภาพการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
โดย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

เรื่อง “ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ให้เติบโตสมวัยทั้ง 3 ดี”
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะเซนต์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา