กรุณารอสักครู่...
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ
ประจำปี 2567 ครั้งที่ 15
Smart Smiles and Strong Children
for a Sustainable Future


วันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 และ 2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน
 • QR Code สำหรับ Download เอกสารการประชุม
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน


อัตราค่าลงทะเบียน
ภายใน 30 มิถุนายน 2567
 • Intern, Resident (ต้องมีจดหมายรับรอง) ราคา 4,500 บาท
 • สมาชิกสมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ราคา 5,000 บาท
 • แพทย์ทั่วไป พยาบาล บุคคลทั่วไป ราคา 5,500 บาท
 • สมาชิกสมาคมฯ อายุ 70 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท


(1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป)
ราคา 6,000 บาท ทุกกลุ่มบุคลากร
ขั้นตอนการลงทะเบียน:
 • 1. ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  เลขที่บัญชี 051-284922-5
  ชื่อบัญชี “สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก”
 • 2. กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน พร้อมแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ข้อควรทราบในการลงทะเบียน
 • 1. เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
 • 2.ใบเสร็จค่าลงทะเบียน:
  - มารับใบเสร็จได้ที่หน้างานประชุม
  - รับใบเสร็จทาง Email หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 10 วัน
 • 3.ใบประกาศนียบัตร:
  ผู้สมัครจะได้รับ Link ที่สามารถเข้าไป Download ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ PDF file หลังจบงานประชุมภายใน 10 วัน
 • 4.**สมาคมฯ ขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี**
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  คุณ เอกภพ อังกาพย์
  โทรศัพท์มือถือ 06 3923 5589
  ID Line: thaidbpsociety
  Email: thaidbpweb@gmail.com
การจองห้องพักสามารถดำเนินการโดยตรงกับ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

จองห้องพักกับ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

ความเป็นมาของชมรมฯ

ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม คณะกรรมการชมรมฯ

ประวัติชมรมฯ

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

วัตถุประสงค์ชมรมฯ

1. เป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจในงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาศักยภาพ พัฒนาการเด็กของประเทศไทยให้สู่ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะที่ทันสมัยในงานพัฒนาการเด็ก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ดูแลเด็กกับบุคลากรทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี

1. จัดทำข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก
2. ให้ความรู้ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดประชุมวิชาการ การอบรม
3. งานสร้างเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก กับบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเด็กแต่ละวัย

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข่าวสารชมรมฯ

Thai DBP Newsletter

จุลสารชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai DBP Newsletter

จุลสารชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ THAI model

โครงการ THAI model เป็นความรู้สำหรับพ่อแม่ เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการ (Earlly intervention) สำหรับเด็กพิเศษ

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
"แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น" ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ BEC TERO SCENARIO Company Limited สำหรับโครงการดีๆ Sharing The Love

ที่ให้เกียรติเชิญชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ไปชมละครเพลงสุดสร้างสรรค์ อลังการ ตระการตา : Disney's The Lion King , the world's #1 Musical ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกๆท่าน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากการ์ตูนดังในอดีตที่ทุกๆคนชื่นชอบ ออกมาเป็นละครเพลงสุดประทับใจทั้งฉาก แสง-สี เครื่องแต่งกายที่สวยงาม

ขอชื่นชมฝีมือของนักแสดงทุกคนที่มีท่วงท่าของภาษากาย สีหน้า น้ำเสียง จังหวะของลมหายใจ รวมถึงเสียงร้องและดนตรีที่ทรงพลัง ไพเราะจับใจ จนสื่ออารมณ์ของตัวละครในแต่ละฉากออกมาได้อย่างลึกซึ้ง กินใจ และสนุกสนาน อีกทั้งบทพูดที่สอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างกลมกลืนให้ผู้ชมชาวไทยประทับใจไม่รู้ลืม

#TheLionKingThailand

หยุดโรงเรียน ไม่หยุดการเรียนรู้

คำแนะนำการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน และผู้ปกครองหลายครอบ ครัวต้องหยุดงานอยู่บ้านตามมาตรการ social distancing หรือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

นิทาน ที่มากกว่านิทาน

หนังสือนิทาน "ผจญภัยในป่าฮาลาบาลา" เป็นนิทานที่พัฒนาขึ้นโดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานคริทร์ นอกจากเนื้อเรื่องจะสนุกสนานแล้ว ยังสามารถใช้ประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่านของเด็กผ่านทางกิจกรรมในเล่ม นิทานเล่มนี้เหมาะกับเด็ก 4-6 ปี ก่อนเล่าแนะนะให้พ่อแม่อ่านคำแนะนำการใช้ท้ายเล่มเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ


กิจกรรมชมรมฯ

ชมรมฯ ใช้ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ได้แก่ การจัดทำข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ, การให้ความรู้ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดประชุมวิชาการ การอบรม, งานสร้างเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก กับบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กแต่ละวัย ร่วมกัน อย่างเหมาะสม

บทความวิชาการ

ข้อมูลแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวบรวมไว้เป็นความรู้ทาง ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก