กรุณารอสักครู่...
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของชมรมฯ

ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม คณะกรรมการชมรมฯ

ประวัติชมรมฯ

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

วัตถุประสงค์ชมรมฯ

1. เป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจในงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาศักยภาพ พัฒนาการเด็กของประเทศไทยให้สู่ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะที่ทันสมัยในงานพัฒนาการเด็ก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ดูแลเด็กกับบุคลากรทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี

1. จัดทำข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก
2. ให้ความรู้ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดประชุมวิชาการ การอบรม
3. งานสร้างเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก กับบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเด็กแต่ละวัย

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข่าวสารชมรมฯ

ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
"แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น" ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ BEC TERO SCENARIO Company Limited สำหรับโครงการดีๆ Sharing The Love

ที่ให้เกียรติเชิญชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ไปชมละครเพลงสุดสร้างสรรค์ อลังการ ตระการตา : Disney's The Lion King , the world's #1 Musical ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกๆท่าน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากการ์ตูนดังในอดีตที่ทุกๆคนชื่นชอบ ออกมาเป็นละครเพลงสุดประทับใจทั้งฉาก แสง-สี เครื่องแต่งกายที่สวยงาม

ขอชื่นชมฝีมือของนักแสดงทุกคนที่มีท่วงท่าของภาษากาย สีหน้า น้ำเสียง จังหวะของลมหายใจ รวมถึงเสียงร้องและดนตรีที่ทรงพลัง ไพเราะจับใจ จนสื่ออารมณ์ของตัวละครในแต่ละฉากออกมาได้อย่างลึกซึ้ง กินใจ และสนุกสนาน อีกทั้งบทพูดที่สอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างกลมกลืนให้ผู้ชมชาวไทยประทับใจไม่รู้ลืม

#TheLionKingThailand

หยุดโรงเรียน ไม่หยุดการเรียนรู้

คำแนะนำการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน และผู้ปกครองหลายครอบ ครัวต้องหยุดงานอยู่บ้านตามมาตรการ social distancing หรือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

นิทาน ที่มากกว่านิทาน

หนังสือนิทาน "ผจญภัยในป่าฮาลาบาลา" เป็นนิทานที่พัฒนาขึ้นโดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานคริทร์ นอกจากเนื้อเรื่องจะสนุกสนานแล้ว ยังสามารถใช้ประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่านของเด็กผ่านทางกิจกรรมในเล่ม นิทานเล่มนี้เหมาะกับเด็ก 4-6 ปี ก่อนเล่าแนะนะให้พ่อแม่อ่านคำแนะนำการใช้ท้ายเล่มเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11
Childhood Adversity:
Impacts & Opportunities

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์
โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน
  • ได้รับกระเป๋า พร้อมไฟล์สไลด์ที่ใช้ในการบรรยาย (ดาวน์โหลดผ่าน QR code)
  • • อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
  • • ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ได้ตามระเบียบของราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

กิจกรรมชมรมฯ

ชมรมฯ ใช้ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ได้แก่ การจัดทำข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ, การให้ความรู้ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการจัดประชุมวิชาการ การอบรม, งานสร้างเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก กับบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กแต่ละวัย ร่วมกัน อย่างเหมาะสม

บทความวิชาการ

ข้อมูลแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวบรวมไว้เป็นความรู้ทาง ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก