การลงทะเบียนออนไลน์
การประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
Updated practical points in developmental and behavioral pediatrics

# วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565
# ณ ห้องลานนาบอลรูม 2,3 โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่
(ห้องประชุมรองรับคนได้ 1,000 ท่าน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ชมรมฯ ขอรับสมัครแบบ Onsite เพียง 300 ท่านเท่านั้น)
ขั้นตอนการลงทะเบียน:
1. ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคาร หรือ โอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี 051-264058-2 ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย”
2. กรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน พร้อมแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนและการจองห้องพัก
3. เมื่อตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
4. *** ชมรมฯขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าจองที่พัก ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี ***

1. คำนำหน้า
นายแพทย์
แพทย์หญิง
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ ระบุ
2. ชื่อ
3. นามสกุล
4. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
5. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
(หากไม่มี ให้กรอก 000)

6. ชื่อหน่วยงานที่สังกัด
7. จังหวัดที่ทำงาน
8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ใช้ยืนยันตัวบุคคลในการแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน)
9. Email address (ใช้ในการแจ้งผลการลงทะเบียน/การชม Online/ชม VDO ย้อนหลัง/Download ใบประกาศ)
10. ค่าลงทะเบียนประชุม
ประชุมแบบ Online ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
ประชุมแบบ Onsite ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
ประชุมแบบ Onsite ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
11. ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จ
ไม่ต้องการให้ออกใบเสร็จ
ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามชื่อผู้ลงทะเบียน
อื่นๆ
16. ยอดที่ต้องโอนทั้งหมด

17. วันที่โอนเงิน
18. รูปหลักฐานการชำระเงิน

19. รูปหลักฐานการชำระเงินเพิ่มเติม

20. รูปหลักฐานการชำระเงินเพิ่มเติม

ข้อควรทราบในการลงทะเบียน
 • 1. เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
 • 2. ประชุมแบบ Online:
  • ชมรมจะส่ง Username และ Password ไปยัง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 3 วันก่อนการประชุม
  • ณ เวลาเดียวกันท่านสามารถเข้าชมได้ 1 Username ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
 • 3. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน:
  ผู้ที่สมัครแบบ Onsite
  สามารถมารับใบเสร็จได้ที่หน้างานประชุม
  ผู้ที่สมัครแบบ Online
  ชมรมจะจัดส่งใบเสร็จตัวจริงให้ทางไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 10 วัน
 • 4. ใบเสร็จที่พัก:
  กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดที่ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จค่าที่พัก ได้ที่เคาน์เตอร์ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ในวันที่ท่านเข้า Check-in
 • 5. ใบประกาศนียบัตร:
  ผู้สมัครทั้งแบบ Onsite และ แบบ Online จะได้รับ Link ที่สามารถเข้าไป Download ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ PDF file หลังจบงานประชุมภายใน 10 วัน
 • 6. การชม VDO ย้อนหลัง:
  สามารถรับชมได้เป็นเวลา 1 เดือน โดยชมรมจะส่ง Email แจ้งวิธีการเข้าชม VDO ย้อนหลัง ไปทาง Email ที่ผู้สมัครทุกท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ หลังจบงานประชุมภายใน 10 วัน
 • 7. ** ชมรมฯขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าจองที่พัก ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี**


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ สุกัลยา แสนขัน
โทรศัพท์มือถือ 093-8081279
ID Line: thaidbpsociety