การลงทะเบียนออนไลน์
การประชุมวิชาการสมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ครั้งที่ 15
Smart Smiles and Strong Children for a Sustainable Future

# วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567
# ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 และ 2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ขั้นตอนการลงทะเบียน:
1.ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี 051 284922 5 ชื่อบัญชี “สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก”
2.กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน พร้อมแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
3.เมื่อตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
4.***สมาคมฯขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี***

1. คำนำหน้า
นายแพทย์
แพทย์หญิง
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ ระบุ
2. ชื่อ
3. นามสกุล
4. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
(หากไม่มี ให้กรอก 000)

5. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
มากกว่า 70 ปีขึ้นไป
6. ชื่อหน่วยงานที่สังกัด

7. จังหวัดที่ทำงาน

8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ใช้ยืนยันตัวบุคคลในการแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน)
9. Email address (ใช้ในการแจ้งผลการลงทะเบียน/การชม Online/ชม VDO ย้อนหลัง/Download ใบประกาศ)

10. ค่าลงทะเบียนประชุม
(ภายใน 30 มิถุนายน 2567)
Intern, Resident (ต้องมีจดหมายรับรอง) ราคา 4,500 บาท
สมาชิกสมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ราคา 5,000 บาท
แพทย์ทั่วไป พยาบาล บุคคลทั่วไป ราคา 5,500 บาท
สมาชิกสมาคมฯ อายุ 70 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท

(1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป)
ราคา 6,000 บาท ทุกกลุ่มบุคลากร
11. ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะค่าลงทะเบียนการประชุม)

ไม่ต้องการให้ออกใบเสร็จ
ต้องการให้ออกใบเสร็จ
13. ยอดเงินที่โอนค่าลงทะเบียน

14. วันที่โอนเงิน

15. รูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

16. รูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

ข้อควรทราบในการลงทะเบียน
  • 1.เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
    ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
  • 2.ใบเสร็จค่าลงทะเบียน:
    สมาคมจะจัดส่งใบเสร็จตัวจริงให้ทาง Email หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 10 วัน
  • 3.ใบประกาศนียบัตร:
    ผู้สมัครจะได้รับ Link ที่สามารถเข้าไป Download ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ PDF file หลังจบงานประชุมภายใน 10 วัน
  • 4.**สมาคมฯ ขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี**


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ เอกภพ อังกาพย์
โทรศัพท์มือถือ 06 3923 5589
ID Line: thaidbpsociety
Email: Thaidbpweb@gmail.com