การลงทะเบียนออนไลน์
การประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
Moving Forward with DBP Controversies

# วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566
# ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
ขั้นตอนการลงทะเบียน:
1.ชำระค่าลงทะเบียนและค่าจองที่พัก ได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี 051-264058-2 ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย”
(กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าจองที่พัก โดยแยกใบรายการ)
2.กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน พร้อมแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าจองห้องพัก
3.เมื่อตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
4.***ชมรมฯขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าจองที่พัก ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี***

1. คำนำหน้า
นายแพทย์
แพทย์หญิง
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ ระบุ
2. ชื่อ
3. นามสกุล
4. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
(หากไม่มี ให้กรอก 000)

5. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
มากกว่า 70 ปีขึ้นไป
6. ชื่อหน่วยงานที่สังกัด

7. จังหวัดที่ทำงาน

8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ใช้ยืนยันตัวบุคคลในการแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน)
9. Email address (ใช้ในการแจ้งผลการลงทะเบียน/การชม Online/ชม VDO ย้อนหลัง/Download ใบประกาศ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการลงทะเบียนการประชุม

10. ค่าลงทะเบียนประชุม
(ภายใน 30 มิถุนายน 2566)
Intern, Resident (ต้องมีจดหมายรับรอง) ราคา 4,000 บาท
สมาชิกชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ราคา 4,500 บาท
แพทย์ทั่วไป พยาบาล บุคคลทั่วไป ราคา 5,000 บาท
สมาชิกชมรมฯ อายุ 70 ปีขึ้นไป ราคา 3,500 บาท

(1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)
ราคา 5,500 บาท ทุกกลุ่มบุคลากร
11. ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะค่าลงทะเบียนการประชุม)

ไม่ต้องการให้ออกใบเสร็จ
ต้องการให้ออกใบเสร็จ
13. ยอดเงินที่โอนค่าลงทะเบียน

14. วันที่โอนเงิน

15. รูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

16. รูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจองที่พัก
17. ท่านต้องการจองที่พัก โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ต้องการ
ไม่ต้องการ
ข้อควรทราบในการลงทะเบียน
 • 1.เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน
 • 2.ใบเสร็จค่าลงทะเบียน:
  ชมรมจะจัดส่งใบเสร็จตัวจริงให้ทาง Email หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 10 วัน
 • 3.ใบเสร็จที่พัก:
  กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดที่ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จค่าที่พัก ได้ที่เคาน์เตอร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในวันที่ท่านเข้า Check-in
 • 4.ใบประกาศนียบัตร:
  ผู้สมัครจะได้รับ Link ที่สามารถเข้าไป Download ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ PDF file หลังจบงานประชุมภายใน 10 วัน
 • 5.**ชมรมฯขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าจองที่พัก ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี**


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ วรวลัญช์ สำราญใจ
โทรศัพท์มือถือ 09 3808 1279
ID Line: thaidbpsociety
Email: Thaidbp2023@gmail.com