การลงทะเบียนออนไลน์
การประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
Essential Skills For The Digital World

# วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Meeting
# ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท รวม สิทธิ์การเข้าถึง Video Rerun งานประชุมเป็นระยะเวลา 1 เดือน
#ขั้นตอนการลงทะเบียน:
1. ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี : 051-264058-2
ชื่อบัญชี "ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย"

2. Scan QR code เพื่อลงทะเบียน พร้อมแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

3. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
จะมี email จะตอบรับการลงทะเบียน พร้อม ใบเสร็จชำระเงิน ส่งกลับไปให้ ภายใน 10 วัน
1. คำนำหน้า
นายแพทย์
แพทย์หญิง
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ ระบุ
2. ชื่อ
3. นามสกุล
4. เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
5. ชื่อหน่วยงานที่สังกัด
6. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
7. อําเภอ / เขตที่ทำงาน
8. จังหวัดที่ทำงาน
9. รหัสไปรษณีย์
10. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ใช้ยืนยันตัวบุคคลในการแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน)
11. Email address (ใช้ในการแจ้งผลการลงทะเบียน)
12. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
13. ท่านต้องการให้ออกใบเสร็จ
ไม่ต้องการให้ออกใบเสร็จ
ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามชื่อผู้ลงทะเบียน
อื่นๆ
รูปหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียน พร้อมใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ PDF File ภายใน 10 วัน หลังจากที่ท่านลงทะเบียน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ สุกัลยา แสนขัน
โทรศัพท์มือถือ 093-8081279
ID Line: thaidbpsociety