หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การร้องอาละวาด
ลูกไม่รักดี…เป็นแบบนี้เพราะเหตุใด
เกมฝึก "นิสัยและสมอง" ลูกรัก
กิน เล่น นอน กลยุทธ์...สร้าง
ลูกสมองดี
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่อง เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
12 พฤศจิกายน 2552

เอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ Acrobat คลิกได้ที่นี่

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

กฎกระทรวง กำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแล พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544

ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539
สิทธิของคนพิการ
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | สมาชิกเว็บไซต์ชมรม | ติดต่อชมรม