หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13:00 น.

ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
เครือข่ายครอบครัว/ผู้ปกครอง
เครือข่ายสังคมด้านอาชีพ
หน่วยงานราชการที่ให้บริการแก้ไขการพูด (คลินิกฝึกพูด)
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนรับเด็กออทิสติก
รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายชื่อหน่วยงานของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่ง มีสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน กรุงเทพมหานคร
เครือข่ายภาคอีสาน
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคกลาง
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายศูนย์ฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็กเอกชน
เครือข่าย รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | สมาชิกเว็บไซต์ชมรม | ติดต่อชมรม