หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 17:00 น.

เครือข่ายภาคอีสาน
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
คลินิกเด็กและวัยรุ่น (กระตุ้นและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก, กิจกรรมบำบัดและจัด
การศึกษาพิเศษในเด็กและวัยรุ่นที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้และ ออทิสติก)
169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0-4322-7422 โทรสาร 0-4322-4722

http://www.jvkk.go.th
2. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (ฝึกทักษะผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น, ฝึกกิจกรรมบำบัด, คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ, ฝึกทักษะโปรแกรมอ่าน เขียน เรียนดี, คลินิกฝึกพูดและกลุ่มทักษะเด็กสมาธิสั้น)
86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0-4434-2666 โทรสาร 0-4434-2677

http://www.jvkorat.go.th
3. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
กลุ่มงานจิตวิทยา (พฤติกรรมบำบัด, การแนะนำพัฒนาการ, วัดระดับเชาว์ปัญญา และประเมินพัฒนาการ)
312 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0-4531-2550 โทรสาร 0-4521-2547

http://www.prasri.go.th
4. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
- กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
(คลินิกกระตุ้นพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก)
- กลุ่มงานจิตเวช
(ให้การบำบัดรักษา ช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กออทิสซึม, พัฒนาการบกพร่อง ตรวจระดับเชาว์ปัญญา)
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (กิจกรรมบำบัด)
1 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 0-4461-2081
http://hospital.moph.go.th/bureerum
/newmain.html
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
คลินิกพัฒนาการ
283 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
โทร. 0-3724-3018-20

www.skh.moph.go.th
6. โรงพยาบาลหนองคาย
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
1158 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทร. 0-4241-3456-65 โทรสาร 0-4242-1465

http://hospital.moph.go.th/nongkhai
/main.htm
7. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
คลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
โทร. 043-811520

8. โรงพยาบาลยโสธร
กลุ่มงานจิตเวช
28 หมู่ 6 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร

www.yasohospital.org

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | สมาชิกเว็บไซต์ชมรม | ติดต่อชมรม