หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

มารู้จักชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
ความเป็นมาของชมรมฯ ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการ และพฤติกรรม
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร?
ทำเนียบแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ทีมงานชมรมพัฒนาการ
หน้าแรก

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รศ.พ.ญ.นิตยา คชภักดี ได้รวบรวมผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในระยะ แรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์เท่านั้น ต่อมาได้มีการขยายการดำเนินงานกว้างขึ้นและ มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่ทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

วัตถุประสงค์ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
1. เป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจในงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)
  พัฒนาการเด็กไทยให้มีศักยภาพสู่ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
  พัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยในงานพัฒนาการเด็ก
และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ดูแลเด็กกับบุคลากรทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี
1. จัดทำข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต
และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ
2. ให้ความรู้ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยการจัดประชุมวิชาการ การอบรม
3. งานสร้างเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก กับบุคลากรทางการแพทย์
สร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กแต่ละวัย ร่วมกัน อย่างเหมาะสม

กิจกรรมชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
1. มี Website ของชมรม
2. รับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรม
3. การสังสรรค์ระหว่างสมาชิกด้วยช่องทางต่างๆ
4. การจัดการอบรมวิชาการประจำปี
5. การจัดอบรมพ่อ แม่
6. จัดทำวารสาร และบทความทาง Website

คณะกรรมการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  ที่ปรึกษา
  1. รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
  2. พญ. รัตโนทัย พลับรู้การ

  ตำแหน่ง ชื่อนามสกุล
  ประธาน รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์
  รองประธานและ ทีม websiteพญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
  ทีมงาน พญ.สิจา ลีลาทนาพร
พญ.วรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์
พญ.ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล
พญ.วชิราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์
พญ.เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์
พญ.ปราณี อมรชัยชาญ
พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์
  วิชาการพญ.อินท์สุดา แก้วกาญจน์
พญ.อินท์สุดา แก้วกาญจน์
พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
พญ.นัยนา ณีศะนันท์
นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ
พญ.เบญญาชลี เตชะแสนสิริ
พญ.คคณางค์ จันทรภักดี
  การจัดประชุม นพ.คเณศ ชาญชัยชูจิต
  ปฏิคมและการสื่อสารองค์กรนพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
พญ.สินดี จำเริญนุสิต
  เหรัญญิกพญ.ภาสินี เตชาภิประณัย
  ตรวจสอบบัญชี พญ.รมร แย้มประทุม

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | เว็บบอร์ด | ติดต่อชมรม