กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

เครือข่ายภาคเหนือ

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงพยาบาลสวนปรุง
คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกจิตเวช)
131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-280228-49, 053-276750 (สายปรึกษา)

www.suanprung.go.th
2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-945758
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สงขลา 90110
โทร. 053-949255

www.otinthailand.org
4. ศุนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
(สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิคพัฒนาการเด็ก
โทร. 053-890238-44, 053-890245 (สายปรึกษา)

www.ricd.go.th
5. คลินิกบ้านกายภาพบำบัดเด็ก 199/352 หมู่บ้านสวนนนทรี ซอย 1 ต.หนองจอม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร. 081-5309964, 084-6116715

http://www.cphome.pantown.com
6. โรงพยาบาลลำปาง
คลินิกจิตเวชเด็กและสารเสพติด,
คลินิคพัฒนาการเด็ก
280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 054-223623-31

www.lph.go.th
7. โรงพยาบาลแพร่
คลินิคส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54020
โทร. 054-522444
www.phraehospital.go.th
8. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทร 053-756765

www.meccr.com
9. โรงพยาบาลพะเยา
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิคพัฒนาการเด็ก
269 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 054-410501

10. โรงพยาบาลน่าน
คลินิคส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
โทร 054-771620

www.nanhospital.go.th
11. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
คลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
38 ถ.เจษฏาบดินทร์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร 055-411064

www.uttaradit-hosp.go.th
12. โรงพยาบาลพิจิตร
แผนกจิตเวชเด็ก
136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทร 056-611355, 056-611230

www.hospital.moph.go.th/pichit
13. โรงพยาบาลศรีสังวร
คลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
1 หมู่ 8 ต.คลองตาล อ.ศีสำโรง จ.สุโขทัย
โทร. 055-682030-43

www.srisangworn.go.th
14. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
จ.แม่ฮ่องสอน
101 ถ.สิงหนาถบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 053-611378

www.srisangwal.go.th
15. โรงพยาบาลพุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
คลินิกจิตเวชเด็กและพัฒนาการเด็ก
โทร. 055-219844

www.budhosp.go.th
16. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
คลินิกจิตเวชเด็กและพัฒนาการเด็ก
382 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-714223-5

www.kph.go.th