กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

เครือข่ายภาคกลาง

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. กำแพงเพชร
- รพ.กำแพงเพชร
โทร. 055-711232
2. ชัยนาท
- ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท
(ประเภทการรักษา คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและปัญญาอ่อน)

- รพ.ชัยนาท
โทร. (056) 411-268
เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.
โทร. 056-412355

3. นครนายก
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก

- โรงพยาบาลนครนายก
โทร. 0-3731-5622 โทรสาร : 0-3731-1641


ที่อยู่ : ข1 - 100 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1151-2 , 0-3731-2440-1

4. นครปฐม
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-7159-60 โทรสาร 0-2429-7158

  - โรงพยาบาลนครปฐม
ถนน เทศา ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมือง
จังหวัด นครปฐม 73000
โทร. 0-3425-4150, 0-3425-4154
โทรสาร 0-3425-1553

5. นครสวรรค์
- โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 11000
โทร. 0-5626-7281-8 โทรสาร 0-5626-7116

http://www.nph.go.th

  - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. (056) 228686

6. พระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา
ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 035-330065

- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู่ที่ 4 ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา
โทร. [035]-322556-70 โทรสาร.[035]-242182

- โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาล 51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร : (035) 217118 ต่อ 130

7. เพชรบูรณ์
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
203 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทร 056-712235-9, (056)711024

8. ลพบุรี
- โรงพยาบาลลพบุรี
เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ต. เขาสามยอด
อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทร. (036)621537- 45

  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6
โทร. 0-3642-0030-1 โทรสาร. 0-3642-0031

9. สระบุรี
- ศูนย์ศึกษาพิเศษประจังหวัดสระบุรี Saraburi
Special Education Center ศกศ.สบ
7/3 หมู่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
โทร. 036-275279, 036-275247
โทรสาร 036-275279

  - โรงพยาบาลพระพุทธบาท 86 ม.8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. (036) 266111,323291, (036)266166

  - รพ.สระบุรี (036)211008

10. สิงห์บุรี
- รพ.สิงห์บุรี
917/3 ถ.ขุนสรรค์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : (036) 411445, (036)581995-6

- รพ.อินทร์บุรี
โทร. (036)581995-6

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ สิงห์บุรี
บริเวณศาลากลางหลังเก่า ต.บางพุทรา อ.เมือง
สิงห์บุรี 16000
โทร. 036-521092

11. สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
950 ถ.พระพันวษา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร : (035) 511033

  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 85 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
โทร. 081-8040419

12. อ่างทอง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
63/1 หมู่ 5 ต.จำปาหล่อ
อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร 035-865319

www.atspecial.net

- โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ถ.เทศบาล ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร : (035) 611151, (035)620834-7

13. อุทัยธานี
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 399 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 056 970109 โทรสาร 056 970108

- รพ.อุทัยธานี เลขที่ 56 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
โทร 056-511081, 512406-7

14. นนทบุรี
- ศูนย์ฝึกเด็กพิเศษ แมทสันโฮม คุณสารี แมทสัน
34/2 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศ์วาน บางเขน
จ.นนทบุรี 11000
Tel: 0-2953-5269

- Happy Home Clinic ศูนย์สุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น ศูนย์เด็กพิเศษ และศูนย์ครอบครัว
เมืองทองธานี (ตรงข้าม มสธ. ข้างศูนย์หนังสือสื่อภาษา)
164/31 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
Tel: 0-2982-9937 Mobile: 0-1985-3655
นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

15. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 78/2 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2583 6518

16. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด 78/2 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 6518

17. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 73/7-8 ซ.ติวานนท์ 8 ต.บางตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2951 0445, 0 2951 0569

18. มูลนิธิอนุเคราะห์ของคนพิการในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ถ.ติวานนท์ ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 9596-7 โทรสาร 0 2583 6681

www.sswal.th.deu

19. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ
ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2591 5455, 0 2591 4242

20. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2951 1300-41 โทรสาร 0 951 1369

www.dmh.moph.go.th

21. โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2525 0981-5

www.srithanya.go.th

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 17 / 20 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-571-4194 , 02-571-4154
โทรสาร. 02-571-4194

http://school.obec.go.th/nbpsec/

23. ปทุมธานี
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
T./Fax. 02 5933848

Email : sisom_o@thaimail.com

- โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 119/1 หมู่ 2 ซ.สุวิมล ถนนกรุงเทพ - ปทุม
ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-2582-3 โทรสาร 0-2978-2584

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1