กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

เครือข่ายภาคใต้

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงพยาบาลหาดใหญ่
คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกจิตเวช)
182 ถนนรัถการ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร 074-273100 ต่อ 1728

http://hatyaihospital.go.th/
2. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000

www.skph.dmh.go.th
3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกพัฒนาการ)
15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
สงขลา 90110
โทร 074-455000

http://hospital.psu.ac.th
4. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(กระตุ้นพัฒนาการโดยพยาบาลวิชาชีพ
นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาการศึกษาพิเศษ
และบริการตรวจเชาว์ปัญญา)
289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
สุราษฏร์ธานี 84130
โทร 077-311308, 077-311444,
077-240566 และ 077-240567

www.suansaranrom.go.th
5. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ)
กลุ่มงานจิตเวช (คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และบริการตรวจเชาว์ปัญญา)
56 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077-272231

http://wwwsrth.go.th
6. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กลุ่มงานจิตเวช (คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น,
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการและบริการตรวจเชาว์ปัญญา) คลินิกแก้ไขการพูด แผนกหู คอ จมูก
กิจกรรมบำบัด
353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
ภูเก็ต 83000
Tel. 076-361234

www.vachiraphuket.go.th
7. โรงพยาบาลสิริโรจน์
คลินิกจิตเวชเด็ก
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ภูเก็ต 83000
โทร 076-249400

www.phuketinternationalhospital.com
8. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
และบริการตรวจเชาว์ปัญญา) และกิจกรรมบำบัด
2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร 076-254425

www.phukethospital.com
9. โรงพยาบาลพังงา
กลุ่มงานจิตเวช (คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก)
436 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง พังงา
โทร 076-412034

http://hospital.moph.go.th/phangnga
10. โรงพยาบาลพัทลุง
กลุ่มงานจิตเวช (ทดสอบระดับสติปัญญา)
421 ถนนราเมศวร ต.คุหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง
โทร 074-613008

http://ptl.siamfree.com/good1.htm
11. โรงพยาบาลระนอง
คลินิกพัฒนาการเด็กและคลินิกฝึกพูด
11 ถนนกำลังทรัพย์นิเวศน์ อ.เมือง ระนอง
โทร 077-812630

http://hospital.moph.go.th/ranong/index.php
12. โรงพยาบาลปัตตานี
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
(กิจกรรมบำบัด และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก)
2 ถนนหนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี
โทร 073-335134-8, 073-331859-63

www.pattanihospital.com
13. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (คลินิกพัฒนาการเด็ก)
198 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช
โทร 075-340250

www.mnst.go.th