กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่ง
มีสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ซึ่งรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีปัญหา ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทุพโภชนาการ และอื่นๆ เป็นต้น โดยให้บริการ ระหว่างเวลา 8.00-15.00 น. ทุกวันราชการ ปัจจุบันมี 13 แห่ง ดังนี้

ลำดับ สำนักอนามัย (คัดกรองได้ทุกศูนย์) หมายเลขโทรศัพท์
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 0 2587 0618
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 0 2216 1297
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 0 2294 9444
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 0 2361 6760-2
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 0 2541 8380
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 0 2251 2970
7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 0 2591 6306
8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 0 2579 1342
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิม ไพบูลย์ 0 2465 1000
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 0 2374 3594
11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 0 2416 8318
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 0 2375 2897