กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

รายชื่อหน่วยงานของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ที่ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ลำดับ สำนักอนามัย (คัดกรองได้ทุกศูนย์) ที่อยู่
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 0 2587 0618 , 0 2586 9512
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 0 2246 1553 , 0 2246 1554
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 0 2391 6082
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 0 2236 4055 , 0 2236 1690
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 0 2233 0782
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 0 2472 4799 ,0 2472 5895-6 0 2472 4706
7 วชิรพยาบาล 0 2244 3156
8 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0 228 9776-9
9 โรงพยาบาลตากสิน 0 2437 0123
10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0 2256 4164-5
11 โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 2201 1498
12 โรงพยาบาลศิริราช 0 2419 7000
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 0 2475 2621
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0 2354 7770 , 0 2354 7600
15 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0 2534 7307
16 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 2354 8333-43