กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

หน่วยงานราชการที่ให้บริการแก้ไขการพูด (คลินิกฝึกพูด)

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2564434
2. โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-4197411
3. โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-2011448, 02-2011476
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ. ราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2461647 ต่อ 93710, 02-2460066 ต่อ 93257
5. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-5347273, 02-5347627
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-475-2555
7. โรงพยาบาลเลิดสิน บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-2350330-5 ต่อ 1265
8. โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-2216141 ต่อ 211, 2112
9. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-2430151-79 ต่อ 2173
10. โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2528111 ต่อ 4254, 02-2527138
11. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-2461260-8 ต่อ 2301
12. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-2457833
13. สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ
โทร.02-2454601-5 ต่อ 4505
14. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3612727ม 02-3612828
15. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032-327901-8 ต่อ 2112
16. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.เมือง จ. นครปฐม 73210
โทร. 034-219835 ต่อ 3405-6
17. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร.02- 5915455 ต่อ 2201
18. โรงพยาบาลสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร.036-3165555 ต่อ 3085
19. คลินิกโสตสัมผัสและการพูด ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50002
โทร. 053-945562, 053-945565
20. โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711300, 053-711009 ต่อ 260
21. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-890238-44 ต่อ 3114
22. โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
โทร.038-274200-7 ต่อ 317
23. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 20180
โทร.038-245735-9 ต่อ 2099
24. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-814375-8
25. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043- 348396
26. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043- 242344 ต่อ 3730
27. โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042- 711615, 042-730419 ต่อ 2330
28. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.074- 212070 ต่อ 1390
29. โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074- 231031 ต่อ 1835
30. โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075- 218018 ต่อ 4100
31. โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073- 212543, 073-244711-8
32. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076- 217293-8
33. Special Center Center 325 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250
โทร.02-321-9170-1
34. โรงพยาบาลมหาราช จ. นครราชสีมาโทร. 0-4423-5000
35. โรงพยาบาลหัวหิน โทร. 032 - 523000 (ต่อ 3108)
36. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ห้องตรวจหู คอ จมูก จ. อุบลราชธานี
โทร.045-244973 ต่อ 1440
37. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0-4333-6789